Posts

Zasady przechowywania broni według Komendy Głównej Policji- wykładnia przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, w środowisku strzelców i kolekcjonerów pojawiły się wątpliwości odnośnie stosowania poszczególnych jego przepisów. W szczególności chodzi o  sposób przechowywania broni już posiadanej przez daną osobą przed wejściem w życia ww. rozporządzenia w sytuacji, gdy osoba taka uzyskała nową decyzję w sprawie pozwolenia na broń lub też wobec której orzeczono zmianę decyzji ostatecznej zezwalającej na zakup i posiadanie broni w określonym celu.

Niektórzy posiadacze broni zgłaszali wątpliwości, czy obowiązek przechowywania broni zakupionej na podstawie pozwolenia na broń wydanego po wejściu w życie rozporządzenia, tj. po 1 października 2014 r., według nowych wymogów rozciąga się również na broń dotychczas posiadaną.

Przykład:

Strzelec sportowy posiada broń palną do celów sportowych na podstawie decyzji wydanej przed 1.10.2014, którą przechowuje według starych zasad zapisanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343).

Osoba ta otrzymała nowe pozwolenie na broń (np. do celów kolekcjonerskich) po 1.10.2014 r.  i zakupiła broń na podstawie nowego pozwolenia rejestrując ją następnie w celu określonym w pozwoleniu (tj. kolekcjonerskim). Powstaje w związku z tym pytanie, czy nowe reguły przechowywania broni dotyczą jedynie broni nabytej na podstawie nowego pozwolenia, czy też całego arsenału posiadanego przez daną osobę?

 

W takim przypadku wszystkie egzemplarze broni posiadane przez daną osobę muszę być przechowywane według reguł określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 sierpnia 2014 r.

W praktyce oznacza to,  że w przypadku uzyskania kolejnego pozwolenia na broń już pod rządami nowego rozporządzenia, do broni zakupionej przed jego  wejściem w życie, nie stosuje się 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie do nowych warunków przechowywania broni.  W takim wypadku szafę spełniającą normę S-1 należy kupić wraz z dniem doręczenia nowej decyzji w sprawie pozwolenia na broń.

Nie muszą tego robić osoby rozszerzające pozwolenie na broń w trybie art. 155 kpa.

Poniżej publikujemy stanowisko Komendy Głównej Policji w tej sprawie.

komenda glowna o przechowywaniu broni_small

Przechowywanie broni kolekcjonerskiej może być trudniejsze niż dotychczas

Mec. Bartosz Bacia opublikował ostatnio interesujący artykuł na temat nowego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Projekt istotnie zaostrza standardy przechowywania broni i amunicji. Dotychczas broń należało przechowywać w kasetach na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, szafach metalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane. Zgodnie z § 4 projektu broń i amunicję przechowuje się w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Nie wiadomo, dlaczego nie napisano szafy albo sejfy, skoro w przypadku np. agencji ochrony, mówi się wprost o przechowywaniu broni w szafach stalowych  lub sejfach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 (§ 4 ust. 1 projektu). W praktyce oczywistym jest, iż urządzeniem w rozumieniu projektu będzie w szczególności szafa stalowa spełniająca wskazaną w § 4 ust. 1 projektu normę. W przypadku kolekcjonerów, istnieje możliwość przechowywania broni w gablotach spełniających wymogi określone w § 6 projektu. W przypadku broni w liczbie powyżej 50 egzemplarzy, koniecznym jest przechowywanie jej w pomieszczeniu spełniającym wymogi przewidziane dla magazynu broni (§ 3 ust. 1 pkt 1-4). Na dostosowanie się do ww. przepisów posiadacze broni będą mieli 5 lat od daty wejścia rozporzadzenia w życie.

Artykuł można przeczytać w nowej “Braci Łowieckiej“.