Komenda Główna Policji w piśmie do  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 października 2019 r. w jasny sposób formułuje swoje propozycje nowelizacji ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (UBiA).

Poniżej przedstawiamy postulowane przez policję zmiany w UBiA, nad którymi pracuje obecnie Departament Porządku Publicznego MSWiA:

  1. Wprowadzenie do UBiA obowiązku zgłaszania organowi policji faktu użyczenia broni

  2. Wprowadzenie do UBiA obowiązku wskazania organowi policji przez posiadacza broni miejsca jej przechowywania

  3. Nałożenie na posiadaczy broni obowiązku przekazania broni do oznakowania, jeśli oznakowanie broni nie odpowiada wymogom ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

  4. Wprowadzenie możliwości dokonywania kontroli warunków przechowywania broni przez funkcjonariuszy organów policji szczebla niższego niż wojewódzki (KGP potwierdziła tym samym, iż  aktualnie przeprowadzanie takich kontroli przez dzielnicowych jest dokonywane bez podstawy prawnej)

  5. Stworzenie nowych zasad funkcjonowania strzelnic oraz większy nadzór nad podmiotami prowadzącymi strzelnice

  6. Utworzenie instytucji certyfikującej broń, która decydowałaby, czy nabycie określonego rodzaju broni wymaga posiadania pozwolenia na broń

 Należy się spodziewać, że nowe obowiązki regulacyjne, które czekają posiadaczy broni w związku z procesem transpozycji do polskiego porządku prawnego znowelizowanej Dyrektywy 91/447/EWG będą istotnie wykraczały poza minimum wymagane przez Dyrektywę. Warto tym bardziej zapytać, czy u podstaw formułowanych przez policję propozycji zmian przepisów prawa leży metodologicznie rzetelna analiza skutków regulacji oparta o zweryfikowane dane empiryczne.

– skomentował propozycje zmian w prawie dr Bartosz Bacia, wiceprzewodniczący European Association of Firearms Lawyers z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Pismo KGP