Posts

Stanowisko PTK w sprawie zakazu rejestracji broni w kalibrze 222 i 223 remington dla celów łowieckich

  1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego ze zdziwieniem  przyjmuje informację zamieszczoną na stronach niektórych wydziałów postępowań administracyjnych (WPA) wojewódzkich komend Policji odnośnie zakazu rejestracji (a także wykonywania polowania z) broni o lufach gwintowanych w kalibrach 222 oraz 223 remington.
  2. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż  § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)  w zakresie, w jakim wskazuje, iż używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać kaliber minimum 5,6 mm […] nie zmieniał się w kolejnych nowelizacjach ww.  rozporządzenia.
  3. Dotychczasowa praktyka administracyjna co do wykładni i stosowania prawa przez cały okres obowiązywania rozporządzenia była jednolita i spójna w skali całego kraju. Wszystkie organy Policji bez problemu rejestrowały broń w kalibrze 222 i 223 rem. dla celów łowieckich.  Oczywistym jest, iż zaprzestanie z dnia na dzień rejestracji tego typu broni przez organy Policji bez zmiany stanu prawnego uzasadniającego takie posunięcie musi rodzić zasadnicze pytanie o to, która praktyka jest poprawna.
  4. Zgodnie z zasadą wyłączonego środka, albo Policja błędnie interpretowała przepisy przez ostatnie 8 lat, albo błędnie robi to teraz. Tertium non datur. Wychodząc od wykładni gramatycznej rozporządzenia i posiłkując się również figurą racjonalnego ustawodawcy można prima facie stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wykonywanie polowania z broni o kalibrze (nie przekroju pocisku!) mniejszym niż 5,6 mm. Kalibry 222 oraz 223 rem., jak również szereg innych mniej popularnych kalibrów jak 22-250 rem czy 222 rem. magnum, są kalibrami o przekroju mniejszym niż 5,6 mm. Liczby 5,6 oraz 5,56 nie są tożsame w systemie dziesiętnym i klasyczna teoria algebry stoi  na takim stanowisku.
  5. Ponadto, prawo administracyjne nie dysponuje klauzulą generalną dotyczącą zaokrągleń liczb pojawiających się w różnego rodzaju aktach prawa publicznego. Są, oczywiście, znane zasady szczególne zaokrąglania np. wartości zobowiązań podatkowych lub podstawy opodatkowania (por.  § 1a Ordynacji Podatkowej, art. 17 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn) , jednak dotyczą one jedynie kwestii objętych zakresem normatywnym danego aktu prawnego.  Dlatego też posiłkowanie się orzecznictwem wydanym na podstawie przepisów szczególnych nie może służyć za podstawę wnioskowania co do możliwości uznania, iż wnioskodawca rozumie liczbę 5,6, o której mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia jako sensu stricto zaokrąglenie liczby 5,56.
  6. W tym stanie rzeczy nasuwa się postulat de lege ferenda o pilną nowelizację ww. rozporządzenia z uwagi na fakt, iż zmiana jego wykładni przez organy administracji z dnia na dzień wpłynęła na prawa i obowiązki kilkudziesięciu tysięcy obywateli. Osobną kwestią- również w zakresie podjęcia w trybie nadzoru odpowiednich działań przez Komendanta Głównego Policji- jest sprawa dotychczasowej wykładni przez organy Policji  przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska.
  7. Należy retorycznie zapytać, dlaczego przepis, który nie powinien nastręczać trudności interpretacyjnych gimnazjaliście z oceną dobrą z matematyki, został błędnie wyłożony przez wszystkich komendantów wojewódzkich Policji? Jakie skutki prawne (i to ex tunc)  ma fakt zarejestrowania w skali kraju kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy broni, która nigdy nie powinna być zarejestrowana do celów łowieckich?
  8. Zwracamy uwagę, iż obecna sytuacja różni się istotnie od sytuacji sprzed 1,5 roku w zakresie rejestracji dla celów łowieckich broni krótkiej. Tam doszło do zmiany stanu prawnego przez nowelizację ww. rozporządzenia Ministra Środowiska. O ile w tym przypadku rejestracja zgodnie z prawem pistoletów i rewolwerów podlega ochronie na zasadzie praw nabytych (chociaż i to jest nie do końca pewne), to jakie stanowisko zajmą organy Policji w stosunku do osób posiadających jednostki broni, które nigdy nie powinny zostać zarejestrowane dla celu, w jakim są posiadane?
  9. Z zainteresowaniem oczekujemy na rozwój wydarzeń w sprawie.