Posts

Lech Wesołowski i Bartosz Bacia w listopadowej “Braci Łowieckiej”

Zapraszamy do lektury nowych artykułów autorstwa członków Towarzystwa- Lecha Wesołowskiego i Bartosza Baci:

Czy policja ma prawo odmówić wydania pozwolenia na broń?   Bartosz Bacia

Nabój kal. 204 Ruger – mały, szybki i wydajny   Lech Wesołowski

RX.Helix w nowych wersjach   Lech Wesołowski

Niedługo na stronie relacja z wizyty w Beretta Gallery.

Kilka uwag na marginesie wyroku NSA z 2 lipca 2013 (II OSK 1945/12)

Internetowe fora ekscytują się wygraną osób wnioskujących o wydanie pozwolenia na broń sportową, których kasację pozytywnie rozpoznał NSA (5 praktycznie identycznie uzasadnionych wyroków z 2 lipca 2013: X II OSK 1945/12, X II OSK 2211/12, X II OSK 2124/12, X II OSK 1985/12, X II OSK 1948/12).  Sytuacja nie jest znowu tak różowa, jakby można było sądzić. Prawdą jest, że wyroki te potwierdziły ostatecznie, iż brak przesłanek negatywnych dla wydania pozwolenia na broń po stronie wnioskodawcy+ ważna przyczyna posiadania broni wystarczają, by uzyskać pozwolenie na broń.

Niemnie jednak w uzasadnieniu wyroku NSA zawarł również następujące stwierdzenia:

W odniesieniu do określenia liczby egzemplarzy broni konkretnego rodzaju, należy zastosować wykładnię celowościową przepisów ustawy o broni i amunicji, w oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie materiału dowodowego, zebranego stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Pomiędzy formą uprawiania sportu strzeleckiego a liczbą i rodzajem broni objętej wnioskiem powinna istnieć współzależność, a każdy przypadek powinien być oceniany przez organ indywidualnie w tym znaczeniu, że należy określić adekwatną liczbę egzemplarzy do deklarowanego celu. Organ nie jest w tym przypadku związany żądaniem wnioskodawcy; może, w oparciu o obiektywne i subiektywne kryteria, określić odpowiednią liczbę egzemplarzy broni. Natomiast nie jest dopuszczalne, w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe kryteria wydania pozwolenia, wydanie decyzji negatywnej tylko z tego powodu, że żąda on określonej (zbyt dużej) ilości egzemplarzy broni danego rodzaju. Rację ma zatem skarżący kasacyjnie zarzucając, że zarówno organ, jak i kontrolujący decyzję Sąd pierwszej instancji, odmawiając skarżącemu wydania pozwolenia na broń w celach sportowych tylko z powodu nieudokumentowania wniosku o określoną liczbę egzemplarzy broni, stworzyli pozaustawowe, materialne kryteria wydawania pozwoleń na broń. Stan taki jest nie do zaakceptowania na gruncie konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP) nakazującej organom władzy publicznej działać na podstawie i w granicach prawa.

Oznacza to w praktyce, że widzimisię organów Policji uzyskało bardzo mocną podstawę dla dalszego funkcjonowania. I tak początkujący strzelcy przekonają się niedługo, że pozwolenie im się, co prawda należy, ale na 3 egzemplarze, bo ich dotychczasowa aktywność zawodnicza nie jest wystarczająca zdaniem Pana Komendanta, by ubiegać się o 5 sztuk broni.

W tym kontekście niesłychanie interesujące będą uzasadnienia decyzji przyznającej pozwolenie na broń dla celów kolekcjonerskich wedle nowej dyrektywy NSA. Ile sztuk broni starczy, by zapoczątkować kolekcję?